Pro rodiče a jejich děti

Co děti potřebují

 • Pohodlné a praktické oblečení do vnitřních prostor školky. Dítě v tomto oděvu stráví většinu dne. Je proto velice důležité, aby se v něm dítě cítilo opravdu příjemně.
 • Přezůvky, to znamená jakákoliv pohodlná pevná obuv, kterou bude dítě nosit pouze ve třídě.
 • Oblečení pro pobyt venku. Přizpůsobit ročnímu období. Doporučujeme jedno oblečení, které dítě může ušpinit.
 • Počasí bývá někdy nepřející, a proto by každý měl mít k dispozici holínky.
 • U dětí člověk nikdy neví, hodilo by se kompletní náhradní oblečení.
 • K odpolednímu spánku, uleháme v pyžamku!
 • Dvě roušky v uzavíratelném plastovém sáčku pro případ nemoci.

Úplata za předškolní vzdělávání 

Sem vložte podnadpis

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V MŠ CHLUMANY

V souladu s příslušným ustanovením zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání(školský zákon), v platném znění, a v souladu s vyhláškou č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění, stanovuji úplatu za předškolní vzdělávání v Mateřské školy Chlumany od 1.9.2021 takto:

1. Úplata za předškolní vzdělávání je ve výši 300,- Kč za každý kalendářní měsíc.

2. Vzdělávání v mateřské škole zřizované státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí se dítěti poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku.

3. Od úplaty je osvobozen:

a) zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi,

b) zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči,

c) zákonný zástupce, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči z důvodu péče o nezaopatřené dítě,

d) fyzická osoba, která o dítě pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče, pokud tuto skutečnost prokáže ředitelce školy.

4. V případě omezení nebo přerušení provozu delší než 5 vyučovacích dnů v měsíci bude stanovena výše úplaty pro tento měsíc poměrně k omezení či přerušení provozu.

5. Po dobu hlavních prázdnin je osvobozen od úplaty zákonný zástupce dítěte, pokud dítě o hlavních prázdninách MŠ nenavštěvuje.

V Chlumanech 25. 6. 2021

zastupující ředitelka školy Mgr. Lucie Kašparová

Povinné předškolní vzdělávání

Sem vložte podnadpis

Informace k povinnému předškolnímu vzdělávání

Novelou Školského zákona č. 561/2004 Sb., se s účinností od 1. 9. 2017 zavádí povinné předškolní vzdělávání.

 • Dítě má právo na zajištění místa ve spádové mateřské škole podle místa trvalého pobytu, pokud zákonný zástupce dítěte nezvolí jinou MŠ nebo jinou formu vzdělávání.
 • Povinné předškolní vzdělávání probíhá v pracovních dnech formou pravidelné denní docházky v rozsahu 4 hodin.
 • Povinnost předškolního vzdělávání není ve dnech školních prázdnin, ale dítě má právo právo vzdělávat se i v tomto období.
 • Podmínky uvolňování dětí a omlouvání neúčasti dítěte ve vzdělávání stanoví školní řád MŠ.
 • Ředitelka MŠ je oprávněna požadovat doložení důvodů nepřítomnosti dítěte ve dnech, kdy je předškolní vzdělávání povinné.
 • Zákonný zástupce dítěte je povinen doložit důvody nejpozději do 3 dnů ode dne výzvy ředitelky MŠ.
 • Zákonný zástupce dítěte může v odůvodněných případech zvolit jinou formu povinného předškolního vzdělávání: - individuální vzdělávání dítěte bez pravidelné denní docházky do MŠ - vzdělávání v přípravné třídě základní školy a ve třídě přípravného stupně základní školy speciální - vzdělávání v zahraniční škole na území ČR, ve které ministerstvo povolilo plnění povinné školní docházky.
 • Zákonný zástupce dítěte, které bude plnit povinnost předškolního vzdělávání jiným způsobem, je povinen oznámit tuto skutečnost ředitelce spádové MŠ nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku, kterým začíná povinnost předškolního vzdělávání. Výdaje individuálního vzdělávání hradí hradí zákonný zástupce s vyjímkou speciálních kompenzačních pomůcek.
 • Má-li být dítě individuálně vzděláváno převážnou část školního roku, je zákonný zástupce povinen toto oznámení učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku.
 • V průběhu školního roku lze zahájit individuální vzdělávání nejdříve ode dne, kdy bylo oznámení o individuálním vzdělávání doručeno ředitelce MŠ.
 • Ředitelka MŠ doporučí zákonnému zástupci oblasti, v nichž se má dítě individuálně vzdělávat.
 • MŠ ověří úroveň osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech a případně doporučí zákonnému zástupci dítěte další postup při vzdělávání. Způsob a termíny ověření stanoví školní řád MŠ.
 • Zákonný zástupce dítěte je povinen zajistit účast dítěte u ověření. Pokud zákonný zástupce nezajistí účast dítěte ani v náhradním termínu, ředitelka školy ukončí individuální vzdělávání ve správním řízení. Po ukončení individuálního vzdělávání z výše uvedeného důvodu nelze již dítě opětovně individuálně vzdělávat. Odvolání proti rozhodnutí ředitelky MŠ nemá odkladný účinek.
 • Zákonný zástupce dítěte spáchá přestupek pokud dítě nepřihlásí k povinnému předškolnímu vzdělávání nebo zanedbá péči o povinné předškolní vzdělávání dítěte. Za tento přestupek mohou být zákonní zástupci trestáni pokutou až do výše 5000 Kč.

Co musím umět, než nastoupím do školky

Sem vložte podnadpis

Co by mělo dítě před nástupem do MŠ umět?

Dítěti ulehčíte zvykání na MŠ, pokud ho povedete k samostatnosti a zvládání sebeobsluhy. Paní učitelka vašemu dítěti ochotně pomůže, ale vaše dítě bude klidnější a sebejistější, pokud bude stejně šikovné jako ostatní kamarádi a bude umět:

 • - obouvat a zouvat bačkory a boty
 • - zvládat chůzi po schodech
 • - samo se najíst lžící, pít z hrnečku
 • - používat toaletu
 • - používat kapesník a vysmrkat se
 • - oblékat a svlékat základní oblečení