Cíle a metody

Cesta k našim cílům - formy a metody

"Největší chyba, kterou v životě můžeme udělat, je mít pořád starch, že nějakou uděláte" Elbert Hubrand

 • Vzdělávání dětí maximálně přizpůsobujeme vývojovým, fyziologickým, kognitivním, sociálním a emocionálním potřebám dětí
 • Vycházíme ze zkušenosti, dítě by si mělo ve školce co nejvíce věcí prožít, zažít že chyba není nic hrozného, naopak, chyba nás posouvá dál
 • Respektujeme individualitu každého dítěte
 • Vycházíme ze znalosti aktuálního rozvojového stavu dítěte
 • Pedagogické aktivity připravujeme tak, aby probíhaly v rozsahu potřeb jednotlivých dětí
 • Pro realizaci našich cílů využíváme metod prožitkového a kooperativního učení, učení hrou a činnostmi dětí
 • Uplatňujeme integrovaný přístup ve vzdělávání
 • Didaktický styl vzdělávání zakládáme na principu vzdělávací nabídky, na individuální volbě a aktivní účasti dítěte
 • Snažíme se poskytovat takové vzory chování a postojů, které jsou k nápodobě a přejímání vhodné
 • Snažíme se zakládat vše na zážitcích našich dětí
 • Podporujeme radost dítěte z učení, jeho zájem poznávat nové