Aktuality

OZNÁMENÍ O ZÁPISU DO MATEŘSKÉ ŠKOLY CHLUMANY PRO ŠKOLNÍ ROK 2024/2025

Zápis bude probíhat v budově mateřské školy, a to dne:

7.5.2024 od 14:00 do 17:00

Žádost o přijetí do mateřské školy zákonní zástupci dítěte mohou podat:

a) Osobně 7.5. 2024 od 14:00 do 17:00 hodin v prostorách MŠ

b) Poštou na adresu mateřské školy: Mateřská škola Chlumany, Chlumany 60, 384 22

c) Datovou schránkou – identifikátor datové schránky: t7zu4d2

K zápisu je nutné doložit:

žádost o přijetí dítěte do MŠ

doklad totožnosti

potvrzení o řádném očkování dítěte od vašeho pediatra

Podmínkou přijetí dítěte do mateřské školy je podle §50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže podrobit očkování pro kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání. Zákonný zástupce tuto povinnost dokládá potvrzením dětského lékaře.

Tento zápis se týká i dětí s dočasnou ochranou.

Žádost o přijetí a formulář k potvrzení očkování je možno stáhnout na internetových stránkách školy www.materska-skola-chlumany.cz popřípadě ji můžete vyplnit přímo v mateřské škole.

Případné dotazy ráda zodpovím e-mailem ms.chlumany@seznam.cz nebo telefonicky tel. 725 009 880.

Oznámení o výsledku přijímacího řízení bude vyvěšeno nejpozději 31. května 2024 po dobu nejméně 15ti dnů na vývěsce Mateřské školy Chlumany a na webových stránkách školy, pod registračním číslem, které dostanete po podání žádosti.

Rozhodnutí o nepřijetí k předškolnímu vzdělávání bude zasláno v písemné podobě.

V Chlumanech dne 16.4.2024

Kritéria přijetí Do Mateřské školy Chlumany od školního roku 2024/2025

Ředitelka Mateřské školy Chlumany, stanovuje následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování na základě §34 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném školním roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6ti let. Nejdříve však pro děti od 2 let.

Dítě mladší 3 let nemá na přijetí do mateřské školy právní nárok (§34 odst 1 školského zákona)

 děti s trvalým pobytem v obci Chlumany s povinnou předškolní docházkou (děti, které dovrší do 31.8. daného roku 5 – ti let věku)

 děti, s trvalým pobytem v obci Chlumany, které do 31.8.daného roku dovrší 4 let věku

 děti s trvalým bydlištěm v obci Chlumany, které dovrší do 31.8. daného roku 3 let věku

 Ostatní děti s trvalým pobytem mimo obec Chlumany, budou přijímány podle věku od nejstaršího po nejmladší, až do naplnění kapacity MŠ

 dítě s trvalým bydlištěm mimo obec Chlumany, jehož sourozenec již do MŠ Chlumany dochází a bude chodit i následující rok.

 děti s trvalým bydlištěm v obci Chlumany, které dovrší do 31.8. daného roku 2 let věku

Informace k předškolnímu vzdělávání

Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání (§34a odst.2 školského zákona)v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnosti předškolního vzdělávání dítěte. Pro děti, které do 31.srpna 2024 dosáhnou pěti let, je od 1. září 2024 předškolní vzdělávání povinné. Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se vzdělává v mateřské škole zřízené obcí nebo svazkem obcí se sídlem ve školském obvodu, v němž má dítě místo trvalého pobytu, v případě cizince místo pobytu, pokud zákonný zástupce nezvolí prodítě jinou mateřskou školu nebo jiný způsob povinného předškolního vzdělávání podle § 34a odstavce 5 školského zákona.

V Chlumanech, dne 16.4.2024

Mgr. Milada Kokšteinová

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY CHLUMANY, OKRES PRACHATICE PRO ROK 2023/2024

Zápis proběhl dne: 9.5.2023

V řádném termínu bylo přijato 8 žádostí o přijetí.

Volná kapacita pro školní rok 2023/2024 činní 5 míst pro děti starších tří let nebo dle vyhlášky o předškolním vzdělávání č.14/2005 Sb, v platném znění k 1.9.2020 o snižování kapacity MŠ při přijetí dítěte mladšího tří let, celkového počtu 24 míst.

Ředitelka školy vydala v souladu se školským zákonem 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, dle správního řádu 500/2004 Sb., a na základě kritérií stanovených pro zápis na školní rok 2023/2024 následovně:

K předškolnímu vzdělávání v MŠ Chlumany, okres Prachatice byly přijaty/nepřijaty tyto děti:

Registrační číslo přihlášky

Rozhodnutí

1/a/2023 přijato

2/a/2023 přijato

3/a/2023 nepřijato

4/a/2023 nepřijato

5/a/2023 přijato

6/a/2023 přijato

7/a/2023 přijato

8/a/2023 nepřijato

Kapacita mateřské školy je pro školní rok 2023/2024 naplněna.

Rozhodnutí o přijetí Vašeho dítěte je vedeno v Matrice MŠ Chlumany, okres Prachatice, kde je možné do spisu nahlédnout. 

OZNÁMENÍ O ZÁPISU DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
CHLUMANY PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

Zápis bude probíhat v budově mateřské školy, a to dne:

9.5.2023 od 14:00 do 17:00

Žádost o přijetí do mateřské školy zákonní zástupci dítěte mohou podat:

Osobně 9.5. 2023 od 14:00 do 17:00 hodin v prostorách MŠ

Poštou na adresu mateřské školy: Mateřská škola Chlumany, Chlumany 60, 384 22

Datovou schránkou – identifikátor datové schránky: t7zu4d2

K zápisu je nutné doložit:

· žádost o přijetí dítěte do MŠ

· doklad totožnosti

· potvrzení o řádném očkování dítěte od vašeho pediatra

Podmínkou přijetí dítěte do mateřské školy je podle §50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže podrobit očkování pro kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání. Zákonný zástupce tuto povinnost dokládá potvrzením dětského lékaře.

Tento zápis se týká i dětí s dočasnou ochranou.

Žádost o přijetí a formulář k potvrzení očkování je možno stáhnout na internetových stránkách školy www.materska-skola-chlumany.cz popřípadě ji můžete vyplnit přímo v mateřské škole.

Případné dotazy ráda zodpovím e-mailem ms.chlumany@seznam.cz nebo telefonicky tel. 725 009 880.

Oznámení o výsledku přijímacího řízení bude vyvěšeno nejpozději 28. května 2023 po dobu nejméně 15ti dnů na vývěsce Mateřské školy Chlumany a na webových stránkách školy, pod registračním číslem, které dostanete po podání žádosti.

Rozhodnutí o nepřijetí k předškolnímu vzdělávání bude zasláno v písemné podobě.

V Chlumanech dne 31.03.2023

Mgr. Milada Kokšteinová, ředitelka školy

Mateřská škola Chlumany oznamuje, že dne 9.4.2023 bude probíhat zápis dětí do MŠ na školní rok 2023/2024. Zápis se týká i dětí s dočasnou ochranou – jednotný zápis (Lex Ukrajina IV.). Dokumenty, které je zapotřebí dodat k zápisu jsou ke stažení na webových stránkách školy nebo je možno si je po telefonické domluvě vyzvednout u ředitelky v MŠ.

Kritéria přijetí Do Mateřské školy Chlumany od školního roku 2023/2024

Ředitelka Mateřské školy Chlumany, stanovuje následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování na základě §34 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném školním roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6ti let. Nejdříve však pro děti od 2 let.

Dítě mladší 3 let nemá na přijetí do mateřské školy právní nárok (§34 odst 1 školského zákona)

 • děti s trvalým pobytem v obci Chlumany s povinnou předškolní docházkou
  (děti, které dovrší do 31.8. daného roku 5 – ti let věku)
 • děti, s trvalým pobytem v obci Chlumany, které do 31.8.daného roku dovrší 4 let věku
 • děti s trvalým bydlištěm v obci Chlumany, které dovrší do 31.8. daného roku 3 let věku
 • děti s trvalým bydlištěm v obci Chlumany, které dovrší do 31.8. daného roku 2 let věku
 • dítě s trvalým bydlištěm mimo obec Chlumany, jehož sourozenec již do MŠ Chlumany dochází a bude chodit i následující rok.
 • Ostatní děti s trvalým pobytem mimo obec Chlumany, budou přijímány podle věku od nejstaršího po nejmladší, až do naplnění kapacity MŠ

Informace k předškolnímu vzdělávání

Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání (§34a odst.2 školského zákona)v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnosti předškolního vzdělávání dítěte. Pro děti, které do 31.srpna 2023 dosáhnou pěti let, je od 1. září 2023 předškolní vzdělávání povinné. Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se vzdělává v mateřské škole zřízené obcí nebo svazkem obcí se sídlem ve školském obvodu, v němž má dítě místo trvalého pobytu, v případě cizince místo pobstu, pokud zákonný zástupce nezvolí pro dítě jinou mateřskou školu nebo jiný způsob povinného předškolního vzdělávání podle § 34a odstavce 5 školského zákona.

V Chlumanech, dne 31.3.2023

Mgr. Milada Kokšteinová1.2.2023

Nabídka práce - Školní asistent v mateřské škole

Od 1.2.2023 hledáme do Mateřské školy Chlumany - Školního asistenta / zástup za dlouhodobou neschopnost

Požadavky: 

- vzdělání / splnění kvalifikace Školní asistent

- bezúhonost

- flexibilita

- zájem o předškolní problematiku

Nabízíme: 

- částečný úvazek na pozici Školní asistent z programu OPJAK

- pohodový kolektiv

-nástup možný ihned

CV zasílejte na mail ms.chlumany@seznam.cz a to nejpozději do 10.2.2023 !

Pro případné otázky volejte na číslo 725077697

Mgr. Milada Kokšteinová

Již čtyři svíce na adventním věnci hoří a vánoční přípravy vrcholí. Děti netrpělivě ujídají zbývající čokolády z adventního kalendáře a těší se na vytoužený okamžik, kdy po štědrovečerní večeři uslyší kouzelné zacinkání a poté se jejich oči se rozzáří při pohledu na splněná přání. Oči Vás, rodičů, se rozzáří pouze při pohledu na šťastné děti. Přejme dětem jejich bezstarostné snění, tu chvíli magična, na kterou netrpělivě čekají celý měsíc a podpořme je v jejich krásných pestrobarevných fantaziích. My dospělí se nechme alespoň chvílí unášet na vlně dětské energie a vychutnejme si především společně strávený čas. Není většího štěstí než se ve zdraví sejít v plném počtu u vánočního stolu.

A tak jako Kašpar, Melichar a Baltazar, podnikli dlouhou pouť za jasnou zářivou hvězdou, aby se mohli v Jeruzalémě, v městě Betlémě poklonit právě narozenému spasiteli Ježíši Kristu, tak i Mateřská škola Chlumany přeje všem lidem dobré vůle, aby je v následujícím roce provázely tři hvězdy. První a nejdůležitější hvězda, se jmenuje ZDRAVÍ, hvězda bez které se neobejde žádný z nás, je základním ukazatelem kvalitního života. Druhou hvězdou je LÁSKA. Ať už láska ve smyslu rodinném, přátelském nebo kamarádském, tak aby každý měl někoho, komu se může kdykoliv svěřit. A třetí hvězdou je ŠTĚSTÍ, ať se Vám daří naplňovat vaše sny, touhy a přání.

To vše Vám do roku 2023 přeje MATEŘSKÁ ŠKOLA CHLUMANY


Vánoční prázdniny probíhají od 23.12.22 do 2.1.2023. Krásné svátky všem!

Oznámení: Dne 4.10.2022 bude po dohodě se zřizovatelem uzavřena Mateřská škola a to z důvodu celodenní odstávky elektřiny. 

Děkujeme za pochopení

Kokšteinová


Měsíc září je pro každého z nás již od malička měsícem plným změn. Někdo se loučí s létem, někdo s prázdninami, jiný se životní etapou. 1. září je hlavně pro děti významným dnem. Devět mladých školáčků z MŠ Chlumany vykročilo sebevědomým krokem do první třídy vstříc zajímavým zážitkům a učení se novým dovednostem a my jim přejeme hlavně to dobré. Stejný počet nově příchozích pak v tomto školním roce přivítáme ve školce. Toto adaptační období jsme nazvali: ,,Vstupujeme do neznáma, kdo tě čeká, když ne máma". Je to název všeříkající. Pro malé školáčky je září měsícem adaptačním, zvykají si na nový režim, nové kamarády, nové prostředí a také a to především, na čas strávený bez maminky. Nutno říci, že si zvykají krásně a slzičky utírat nemusíme. Snažíme se, aby čas trávený ve školce byl časem aktivně tráveným, proto jsme s dětmi již od prvních dnů začali vařit a péct, chodíme do přírody pro sladké plody, v KyBy zahradě jsme si sklidili brambory a rajčata, která jsme na jaře zasázeli a jako závěr období sklizně budeme mít s dětmi ve školce Slavnost babího léta s pohoštěním, jak jinak než vyrobené samotnými dětmi. Moštujeme jablka, upečeme hruškový koláč a opečeme brambory a jablka na ohni. Tímto ceremoniálem zakončíme měsíc adaptační, měsíc září a budeme se těšit na měsíc říjen ve znamení přírodních živlů.

Naše školka prošla přes léto několika inovacemi. Snažíme se využívat maximálně dotačních příležitostí ať už krajských nebo evropských. Díky krajským dotacím a podpoře Obce Chlumany jsme zrenovovali stávající vybavení zahrady - pískoviště. A nově jsme dovybavili zahradu také polytechnickým ponkem spolu s opravdovým nářadím. Velkou radost máme také z vrbové zástěny směrem k místnímu hostinci, který využijeme také pro práci. V neposlední řadě jsme školní zahradu osázely keři borůvek, fíků, kiwi, angreštů, malin, ostružin a rybízu a to takovými odrůdami, aby si děti mohly naplno užívat sběr sladkých plodů. Díky dotacím z evropské unie jsme zvládli dovybavit i interiér školy. Nově tedy máme v MŠ například klávesy s kvalitním ozvučením, což využijeme hlavně při akcích s rodiči. Snažíme se, díky financím nad rámec školního provozu, aby byla školka vlídným a příjemným místem pro děti a rodiče, ale také aby byla pro potěchu oka místním občanům. Jsme místem s otevřenými dveřmi a kdokoliv by se chtěl podílet na aktivitách směřovaným k dětem např. čtení pohádek, krásná ukázka řemesel, myslivost, chovatelství a podobně, je u nás srdečně vítán.

Na závěr tohoto textu chceme popřát všem, kdo čtou tento článek, aby si užívali paprsků slunce, které se občas ještě proderou mezi mračny, aby měli radost z louží, ve kterých se tyto paprsky odráží, protože přeci jen, vláha je potřeba. Abyste měli tu samou radost v očích, jako dítě, které se do této louže rozběhne a se vší silou do ní skočí. Pro ono dítě neexistuje žádné včera ani zítra, to dítě žije teď a tady, v daný okamžik. Neřeší strasti a trable, má si pouze bezmeznou dětskou radost. Čerpejme z této energie a učme se od nich jak radostně žít a mít radost z malých každodenních věcí, jenž nás obklopují. RODINA - to je místo, kde ať už je doba jakkoliv zlá, najdeme zázemí a sílu. Kdo má rodinu, má bezmeznou lásku a tu si za peníze nikdo nekoupí. 


Vážení rodiče, milé děti,

prázdninové měsíce utekly jako voda a před námi je opět září, začátek nového školního roku 2022/2023. Doufáme, že jste si prázdniny užili plnými doušky, odpočinuli jste si a zároveň prožili mnoho společných dobrodružství a zážitků se svými dětmi, aby bylo na co vzpomínat. Naše školka se připravuje na nový školní rok, především zahradu jsme během dvou měsíců doplnili o další herní prvky, abychom ji mohli více využívat. Těšíme se tedy ve čtvrtek 1.9.2022 na opětovné shledání s těmi, kteří do školky už chodili a moc se těšíme na nové kamarády a kamarádky, kteří udělají svůj první krok do neznáma. Věříme, že tento rok bude plný pohody a nových zážitků.

Organizačně se nic nemění a škola se otevírá v 6:15. V průběhu prvního týdne, proběhne rodičovská schůzka, kde si upřesníme organizaci školního roku, školní řád, stravování a další nezbytné otázky.

Pěkný polední prázdninový víkend

přeje Milada Kokšteinová


VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY CHLUMANY, OKRES PRACHATICE PRO ROK 2022/2023

Zápis proběhl: 5.5.2022

V řádném termínu bylo přijato 8 žádostí

Ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Chlumany, okres Prachatice, Chlumany 60, 38422 Chlumany, rozhodla v Souladu s ustanovením § 34 odst. 3, § 165 odst. 2 a § odst. Zákona č 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, že vyhovuje těmto žádostem o přijetí k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Chlumany, okres Prachatice:

Registrační číslo přihlášky

Rozhodnutí

1/a/2022 Přijato

2/a/2022 Přijato

3/a/2022 Přitato od 3.1.2023

4/a/2022 Přijato

5/a/2022 Přijato

6/a/2022 Přijato

7/a/2022 Přijato

8/a/2022 Přijato 

Dne 31.5.2022, v Chlumanech

Mgr. Milada Kokšteinová

ředitelka školy


                                                                 více info v sekci - Pro rodiče - zápis do MŠV pondělí 4.4.2022 budou dveře naší školky otevřené všem zájemcům o vzdělávání v naší škole, ale nejen jim. Přijďte si prohlédnout prostory školy, podívat se jak s dětmi pracujeme a co je u nás nového. Rády zodpovíme všechny vaše otázky. Těšíme se na setkání, tým mateřské školy.Dne 3.3.2022 bude v mateřské škole probíhat dětský maškarní karneval. V letošním roce na téma ZVÍŘÁTKA. Prosíme rodiče o vhodný kostým. 


Nařízení KHS

Potvrzuji nařízení karantény pro MŠ Chlumany, kteří byli v kontaktu s nakaženou osobou COVID - 19 dne 10.2. 2022. Karanténa trvá 5 dní od posledního kontaktu s pozitivní osobou, tj. do 14. 2. 2022 včetně. V případě, že se u těchto žáků během karantény objeví příznaky COVID - 19, je doporučováno zůstat doma a podrobit se PCR testu.

Protože s nakaženou osobou byly v kontaktu všechny děti i personál, bude mateřská škola po dohodě se zřizovatelem dne 14.2. uzavřena.

Děkujeme za pochopení

Kokšteinová

ředitelka školy


Nařízení KHS

Potvrzuji nařízení karantény pro MŠ Chlumany, kteří byli v kontaktu s nakaženou osobou COVID - 19 dne 31. 1. 2022. Karanténa trvá 5 dní od posledního kontaktu s pozitivní osobou, tj. do 5. 2. 2022 včetně. V případě, že se u těchto žáků během karantény objeví příznaky COVID - 19, je doporučováno zůstat doma a podrobit se PCR testu.

Protože s nakaženou osobou byly v kontaktu všechny děti, bude mateřská škola dne 4.2. uzavřena.

Děkujeme za pochopení 

Kokšteinová

ředitelka školy


Dne 25.01. 2022 proběhne Rodičovská schůzka 

V průběhu schůzky budou rodiče seznámeni s pojmy 

 • školní zralost
 • oblasti vzdělávání
 • příprava k zápisu do ZŠ
 • rozvoj a osvojení klíčových kompetencí u dítěte ukončujícího předškolní vzdělávání
 • diagnostika rozvoje dítěte
 • individuální konzultace pokroků dítěte
 • diskuse

Schůzka se koná za dodržení veškerých aktuálně platných epidemiologických opatření.

Děkuji za jejich dodržování

ŘŠ M. Kokšteinová

Uzavření Mateřské školy Chlumany

Mateřská škola Chlumany bude vzhledem k provozním důvodům a po dohodě se zřizovatelem uzavřena a to od 15.12.2021 do 22.12.2021.

Děkuji za pochopení

Mgr. Lucie Kašparová

zastupující ředitelka MŠ ChlumanyVážení rodiče, 

od čtvrtka 16.9.2021 po pátku 17.9.2021 bude vzhledem ke chřipkové epidemii Mateřská škola Chlumany uzavřena.

Děkujeme za pochopení 

MŠ ChlumanyRoční harmonogram akcí MŠ

na školní rok 2021/22

Termíny a časy mohou být ještě upřesněny. 

ZÁŘÍ 2021

so 4. 9. v 9:00- vystoupení kouzelníka Čáry Kluka na Chlumanských trzích 

čt 9. 9. v 17:00-  Rodičovská schůzka

24.9. v 10:00- Focení v MŠ

ŘÍJEN 2021

so 2. 10. - vystoupení divadélka Kos na Chlumanských trzích

út 5. 10.- Logopedické vyšetření v MŠ (Mgr. Leona Červíková- logoped SPC)

po 18.10.- vzdělávací program pro MŠ- Malování se sovou

LISTOPAD 2021

PROSINEC 2021

pá 3.12.- Mikulášská nadílka

po 6.12. - Zdobení vánočního stromečku

8.12.-10.12.- Pečení vánočních perníčků

15.12. od 17 hod.- Vánoční besídka na zahradě MŠ- zrušeno

20.12.- Ježíšek v MŠ- zrušeno (přesunuto na leden)

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY CHLUMANY, OKRES PRACHATICE PRO ROK 2021/2022

Zápis proběhl ve dnech od 2. 5. 2021 do 16. 5. 2021

V řádném termínu bylo přijato 5 žádostí o přijetí.

Volná kapacita pro školní rok 2021/2022 činní 9 míst pro děti starších tří let nebo dle vyhlášky o předškolním vzdělávání č.14/2005 Sb, v platném znění k 1.9.2020 o snižování kapacity MŠ při přijetí dítěte mladšího tří let, celkového počtu 24 míst.

Ředitelka školy vydala v souladu se školským zákonem 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, dle správního řádu 500/2004 Sb., a na základě kritérií stanovených pro zápis na školní rok 2021/2022 následovně:

K předškolnímu vzdělávání v MŠ Chlumany, okres Prachatice byly přijaty/nepřijaty tyto děti:

Registrační číslo přihlášky                                              Rozhodnutí

1/a/2021                                                                            Přijato od 1.9.2021

2/a/2021                                                                           Přijato od 1.9.2021

3/a/2021                                                                           Přijato od 1.9.2021

4/a/2021                                                                           Přijato od 1.9.2021

5/a/2021                                                                           Přijato od 1.9.2021


Kapacita mateřské školy pro školní rok 2021/2022 není naplněna. Volná místa: 3.

Rozhodnutí o přijetí Vašeho dítěte je vedeno v Matrice MŠ Chlumany, okres Prachatice, kde je možné do spisu nahlédnout. Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání 

do Mateřské školy Chlumany, okres Prachatice

Zápis dětí do MŠ Chlumany, okres Prachatice
pro školní rok 2021/2022

se uskuteční v úterý od 2.5.2021 do 16.5.2021

Zápis bude probíhat následovně:

Z důvodu mimořádného opatření vlády ČR, bude zápis probíhat bezkontaktně. V zalepené obálce s nápisem "Zápis do MŠ" vhoďte prosím vyplněné formuláře, které si stáhnete na webu školy, do poštovní schránky MŠ. Ve formuláři prosím nezapomeňte vyplnit telefonní číslo a e-mail, kam Vám bude zasláno přidělené registrační číslo. Pod tímto číslem bude zveřejněno rozhodnutí o přijetí či nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání. Tuto informaci naleznete na webových stránkách dne 31.5.2021.

Další možností je žádost se všemi výše zmíněnými náležitostmi odeslat datovou schránkou či e-mailem s platným elektronickým podpisem. 

K zápisu si prosím přineste:

 • Žádost o přijetí
 • Evidenční list dítěte
 • Potvrzení od lékaře o očkování dítě

Aktuální formuláře jsou ke stažení ve složce dokumenty.

Bez vyplněného potvrzení o splnění řádného očkování od pediatra nebude moci být dítě do MŠ přijato.

V Chlumanech, 25.03.2021

Mgr. Lucie Kašparová

zastupující ředitelka MŠ Chlumany


Dokumenty můžete stáhnout v sekci formuláře dokumenty nebo vyzvednout po předchozí domluvě v budově MŠ.

Kritéria pro přijetí dětí do MŠ CHLUMANY, okres Prachatice

pro školní rok 2021/2022

Kapacita mateřské školy - 24 dětí
Volná místa - 9

Řádný termín nástupu do mateřské školy je ve středu 1. 9. 2021. O přijetí dítěte v jiném, než řádném termínu může být rozhodnuto ředitelkou školy nebo její zástupkyní v případě uvolnění kapacity v průběhu školního roku. Pokud překročí počet žádostí o přijetí dětí volnou kapacitu, tak o přijetí či nepřijetí dítěte rozhoduje vždy ředitelka školy nebo její zástupkyně, dle stanovených kritérií.

Ředitelka mateřské školy oznamuje kritéria pro přijímání dětí do MŠ

 • děti s trvalým pobytem v obci Chlumany s povinnou předškolní docházkou, (děti, které dovrší do 31.8. daného roku 5 - ti let věku)
 • děti, s trvalým pobytem v obci Chlumany které do 31.8.daného roku dovrší 4 let věku
 • děti s trvalým bydlištěm v obci Chlumany, které dovrší do 31.8. daného roku 3 let věku
 • děti s trvalým bydlištěm v obci Chlumany, které dovrší do 31.8. daného roku 2 let věku
 • dítě s trvalým bydlištěm mimo obec Chlumany, jehož sourozenec již do MŠ Chlumany dochází a bude chodit i následující rok.
 • Ostatní děti s trvalým pobytem mimo obec Chlumany, budou přijímány podle věku od nejstaršího po nejmladší, až do naplnění kapacity MŠ

Novela vyhlášky č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů

Do § 2 se vkládá nový odstavec 6, který zní:

(6) Za každé ve třídě zařazené dítě mladší 3 let se do doby dovršení 3 let věku dítěte nejvyšší počet dětí ve třídě podle odstavce 3 snižuje o 2 děti. Postupem podle věty první lze snížit nejvyšší počet dětí ve třídě nejvýše o 6.

Změna v § 2 vyhlášky je účinná od 1. 9. 2020 a již před nabytím účinnosti je třeba činit kroky k tomu, aby ode dne účinnosti vyhlášky byl skutečný stav v souladu s vyhláškou. Je tedy nutné zohlednit platnou, a ještě neúčinnou úpravu již v rámci přijímacího řízení. Stejně tak tomu bylo např. i u rozšiřujícího se nároku na přijetí 4letých a 3letých dětí do mateřské školy.

Doplňující kritéria:

V případě shody výsledků dle kritérií bude mít přednost:

 1. Umístění sourozenců (starší sourozenec je již v MŠ)
 2. Starší dítě před mladším
Provoz Mateřské školy Chlumany, okres Prachatice se nadále řídí aktuálními a platnými nařízeními vlády ČR. 

Uzavření MŠ od 1.3.2021

Vláda na svém jednání dne 26.2.2021 rozhodla také o uzavření MŠ.

S účinností ode dne 27. února 2021 od 00:00 hod. do odvolání

 Změny v provozu škol a školských zařízení od 27. února, MŠMT ČR (msmt.cz)

Aktuální informace k ošetřovnému z důvodu uzavření škol

Potvrzení o uzavření MŠ nevystavuje! Stačí pouze vyplnit prohlášení o tom, jakou MŠ Vaše dítě navštěvuje.

V odkaze naleznete informace o tom, kdo má nárok na ošetřovné, včetně postupu jak a jaký formulář vyplnit, jak dlouho lze ošetřovné čerpat,...

Úvod - Česká správa sociálního zabezpečení (cssz.cz)

Distanční výuka pro povinný předškolní ročník bude probíhat dle telefonické domluvy - přes FB stránky.


Zápis do MŠ

15.03.2021

Zápis do Mateřské školy Chlumany, okres Prachatice bude probíhat od 2. května do 16. května 2021 a to korespondenčně nebo datovou schránkou, více informací a kritéria přijímacího řízení budou uveřejněna do konce března.