Potřeby jako východisko konkretizace cílů předškolního vzdělávání

 • Potřeba určitého množství, kvality a proměnlivosti vnějších podnětů
 • Všechny učitelky naší mateřské školy vypracovávají týdenní plány, kde mají předem promyšlenou náplň nadcházejícího týdne tak, aby byl v kontinuální v delším časovém období, a především si zde konkretizují své cíle a záměry na daný týden, tak aby bylo dětem umožněno jak objevování nového v návaznosti na staré, tak měl dostatek prostoru na své otázky a ty mu byly zodpovězeny.
 • Velký pozor dáváme také na to, aby dítě nebylo přetíženo množstvím informací či různých řízených činností
 • Potřeba určité stálosti, řádu a smyslu v podnětech
 • Děti pro potřebu jistoty a bezpečí potřebují dodržení rytmu dne. To zajišťujeme jak jasně stanoveným časem - jaké aktivity na sebe navazují, jak dlouho trvají, tak rituály. Máme: ranní vítací rituál - se všemi dětmi se společně přivítáme a popřejeme si krásný den, rituál ke svačině - děti na sebe čekají, než si všichni prostřou, aby si mohly popřát dobrou chuť (podporujeme kultivovanost stolování).
 • Potřeba prvotních citových a sociálních vztahů
 • Snažíme se vždy vnímat děti, nejen když jsou šťastné a spokojené, ale i když zlobí. (Je možné, že zlobí právě proto, že chtějí naši pozornost, něco nám říci!)
 • Povzbuzujeme děti, aby nám vyprávěly nejen o svých radostech, ale i svých starostech. Ba i o těch nejnepříjemnějších pocitech. Je lepší, když se takto v rozhovoru ventilují, nežli když zůstávají uvnitř a působí vnitřní napětí.
 • Snažíme se být co nejlépe informováni o pocitech a postojích dětí.
 • Nasloucháme dětem a posilujeme vzájemný vztah důvěry.
 • Dáváme dětem láskyplnou péči obsahující něhu a pohlazení.
 • Snažíme se, aby děti věděly, že se na nás mohou vždycky spolehnout.
 • Respektujeme právo dětí na soukromí.
 • Potřeba osobní identity
 • V mateřské škole respektujeme potřeby dětí, myšlenky, jejich postoje a zároveň snažíme se, aby samy vyjadřovaly své pocity, postoje. Prostor dostávají během celého dne. Největší prostor poskytujeme v ranním komunitním kruhu, kde každý může vyjádřit své pocity, přání a všem dětem je nasloucháno.
 • Osobní svobodu a volnost dětí je respektujeme do určitých mezí, vyplývajících z řádu chování norem a pravidel, které máme ve škole stanoveny. Pravidla chování ve třídě spoluvytváříme s dětmi. Spoluúčast motivuje jak učitelky, tak děti v jejich dodržování. Děti mají možnost pravidla graficky si je znázornit, aby nám byly stále na očích. Díky nim se nám ve třídě žije lépe.
 • Učitelka dodává dítěti zdravou sebedůvěru a nepodceňuje ho. Náročnost prací, úkolů a her se systematicky zvyšuje s ohledem na vývoj dítěte. Vybízíme děti, aby práce zvládaly co nejvíce samostatně, ale vědí, že jim vždy rády pomůžeme. Děti oceňujeme a podněcujeme k dalšímu růstu.
 • Učíme děti, jakou mají úlohu ve skupině, navzájem respektujeme své místo, myšlenky toho druhého. Nabízíme skupinové práce, kde si každé dítě najde své místo, vytvoří si společný cíl a pomocí komunikace a spolupráce jej dosáhnou, tímto se tedy učí respektovat druhého. Také v komunitním kruhu, kde je každý názor stejně hodnotný si děti odbourávají strach z vyjadřování. Učí se udržet myšlenku a následně ji vyjádřit. Co je ale nejdůležitější, díky komunitnímu kruhu získají dvě důležité vlastnosti a to trpělivost a umění naslouchat.
 • Učíme se, přijímat i neúspěch jako součást života. Ať již prohraji v "člověče nezlob se" nebo se mi nevydaří výkres, vždy je tu možnost zkusit to znovu a lépe, přesně tak jako v životě.
 • Ocenění u nás patří všem dětem, i když se jim nepodaří, co chtěly, protože ceníme snahu, vůli, pečlivost.
 • Potřeba otevřené budoucnosti, životní perspektivy a smyslu života
 • Snažíme se v dětech povzbuzovat představu otevřené budoucnosti. Každé dítě by si mělo stanovit své cíle, kterých by chtělo dosáhnout. např. dosáhnout na kliku, naučit se také to, co umí sourozenec, kamarád...
 • Vedeme děti k samostatnosti a osamostatňování (stolování, pomoc kamarádovi při úklidu či oblékání)
 • Učíme je nebát se rozhodovat, proto každému dáváme prostor pro vyjádření svého názoru.
 • Chceme, aby si uvědomily vlastní já a svou osobnost a sounáležitost se skupinou. (skupinové hry i tvoření, individuální práce)
 • Děti vzájemně nesrovnáváme, nepřirovnáváme k někomu úspěšnějšímu. V žádném případě nezdůrazňujeme nedostatky dětí, nepřenášíme na ně své vlastní strachy.
 • Snažíme se dětem umožnit kontakt s vrstevníky, které disponují různými dispozicemi i indispozicemi. Jinakost pro nás není překážkou, proto by se jí děti neměly bát!
 • Dětem nabízíme takové činnosti, ve kterých se mohou postupně naučit a získat odhad svých schopností a možností.
 • Každé dítě si vytváří různé strategie, jak dosáhnout daných cílů (dnes se mi to nepovedlo, příště na to půjdu jinak)
 • Učí se být aktivním, nesmí se bát překonávat překážky i za cenu drobného neúspěchu
 • Podáváme dítěti objektivní představy o cestě životem a snažíme se vyvarovat přílišnému ochranářství.
 • Dáváme přednost prožitkovému učení